Žehnání homosexuálním svazkům?

Synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný poskytl rozhovor televiznímu portálu idnes.tv, v němž vysvětloval, proč letošní synod (nejvyšší orgán evangelické církve) umožnil všem evangelickým farářům žehnat homosexuálním svazkům. Jako hlavní argument pro tolerantní postoj, jaký evangelická církev k homosexualitě zaujala, uvedl, že nikde v bibli není homosexualita výslovně kvalifikována jako hřích, tedy jako přestoupení některého z příkazů či zákazů mojžíšovského Desatera.

Pan senior má pravdu v tom, že v Desateru homosexualita explicitně jmenována není, je tam pouze zákaz „Nezcizoložíš“, neboli „nevstoupíš do cizího (nemanželského) lože“. Stačí tedy pojmenovat homosexuální svazek manželstvím a z lože cizího se stane manželské, proti kterému nelze zhola nic namítat.

Jenže kniha Leviticus ve 20. kapitole rozvádí jednoslovný zákon Desatera následovně:

10 Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.
11 Kdo by spal s ženou svého otce, odkryl nahotu svého otce. Oba musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
12 Kdyby někdo spal se svou snachou, oba musejí zemřít; dopustili se zvrhlosti, jejich krev padni na ně.
13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
14 Kdyby někdo pojal ženu a zároveň i její matku, spáchal mrzký čin. Budou upáleni, muž i ty ženy, aby nedocházelo mezi vámi k mrzkým činům.
15 Kdyby muž obcoval s dobytčetem, musí zemřít. Dobytče zabijete.

Pod souborný pojem cizoložství tedy spadá nejen manželská nevěra, ale i homosexuální soulož a zoofilie, a trest je ve všech případech shodný: smrt. Jak může nejvyšší představitel evangelické církve tvrdit, že praktikovanou homosexualitu bible nepokládá za hřích, lze jen těžko pochopit, ledaže si 20. kapitolu knihy Leviticus nikdy nepřečetl. Pak by ovšem bylo nepochopitelné, jak může stát v čele církve, která prohlašuje bibli za jediné závazné pravidlo života.

Nemůže obstát ani námitka, že Starý zákon je překonán Novým zákonem a že nejvyšším Ježíšovým přikázáním je láska. Je sice faktem, že manželská nevěra se dnes už nejen netrestá smrtí, ale netrestá se vůbec nijak. Netrestá se ani homosexuální styk ani zoofilie, hlavní je přece láska. Když to oběma stranám dělá dobře, proč bychom jim to neměli dopřát a nemohli jim poskytnout navrch i to církevní požehnání? Apoštol Pavel nicméně v 1. listu do Korintu píše v 6. kapitole:

9Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci,
10zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.

Slovo „zvrhlíci“ v původním řeckém textu zní „arsenokojtés“, tedy postaru samcoložníci nebo chlapcomilci, v dnešní řeči gayové. Ani apoštol Pavel tedy homosexuální praxi neschvaluje, řadí ji naopak výslovně mezi skutky, které Bůh odsuzuje. Církev, která jim přesto chce žehnat, se velice plete: zrazuje své poslání, přivolává na sebe zasloužený posměch lidí, a co je mnohem závažnější, i spravedlivý soud Boží. Hříšníci jsme všichni, ať už homo nebo hetero, a Bůh nás přesto miluje. Hřích ale zůstává hříchem a žádnou chytristikou se z něj nevymluvíme.

Pavel Mareš

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!