Ty nechceš smrt hříšníka. Popelec v katedrále svatého Víta

„Bože, ty nechceš smrt hříšníka, ty chceš, aby se obrátil a byl živ. … Ačkoli jsme prach a v prach se obrátíme, přece věříme, že nám odpustíš a vzkřísíš nás k novému životu.“ Hlas této modlitby ve středu naplnil klenby českých chrámů, když kněží kropili popel – znamení kajícníků. V katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava celebroval mši svatou arcibiskup Jan Graubner. Zde jsou střípky z jeho kázání.

Hodnota postu leží ve třech rovinách, z nichž dvě jsou přirozené: Zaprvé prospívá tělu. Zadruhé trénuje vůli – kdo si dokáže odepřít maličkost, bude věrný i ve velké věci. Rovina třetí, duchovní, pak zahrnuje užitek pro bližní: co ušetřím postem, mohu darovat, a když například místo jízdy autem půjdu pěšky, snížím tak svůj životní standard, na který jiní doplácejí.

Aby arcibiskup Jan ukázal rozmanité podoby postu, použil slov Jana Marii Vianneye. Vstaňme o chvíli dříve, pomodleme se krátce v průběhu noci, zastavme topení, mezi dvěma úkoly, jež je nutno vykonat, si vyberme ten méně líbivý, a „když jdeme po ulicích města, můžeme si zakázat dívat se zvědavě kolem sebe na to, co přitahuje naši pozornost. […] Při chůzích ulicemi zaměříme zrak na našeho Pána, který je před námi a nese kříž.“ Zkrátka každý okamžik něco nabízí.

„Půst však není hlavní téma postní doby,“ řekl arcibiskup Jan. Upozornil, že až do sedmého století byla hlavní náplní čtyřiceti dní před Velikonocemi příprava katechumenů; o nedělích, středách a pátcích byli poučováni, veřejní hříšníci konali kající modlitby a celé společenství si připomínalo svůj křest. Proto arcibiskup vyzval přítomné, aby letošní dobu postní vzali předně jako přípravu na obnovu křestního slibu.

Tak se nit kázání stočila k významu křestní koupele. „Od křtu už nejsem jenom já, ale Kristus ve mně,“ zaznělo od ambonu. Pokud má v našem životě vládnout Zmrtvýchvstalý, potřebujeme trénink vůle, která umí zapřít „já“, zříci se vlastních nápadů. K tomu dospívá, kdo tráví čas u nohou Pána; buďme s ním častěji, „vychutnávejme štěstí z jeho blízkosti,“ pronesl arcibiskup Jan a doporučil číst – podnětnou knížku, Písmo či Katechismus. Nakonec poukázal na vzor, který máme v Janu Křtiteli: „Kristus musí růst, já se menšit.“

Své echo homilie našla v prefaci: „Skrze ukřižovaného Ježíše Krista nás učíš lásce, která nehledá sebe.“

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!