K synodě v Římě

Ve Vatikánu dne 4. října 2023 začala generální biskupská synoda, která částečně završuje několikaletý proces synodálních setkání v celé katolické církvi. Především liberální média prokázala až neuvěřitelný zájem o dění v církvi a hlavně v internetovém prostoru jsme byli doslova zahlceni zaručenými zprávami o údajném zemětřesení v katolické církvi, která konečně opustí svá zatuchlá a nežádoucí dogmata a pod taktovkou papeže Františka začne například ordinovat ženy, nebo žehnat homosexuálním svazkům. Aniž bych výrazně podrobně zkoumal každodenní výstupy z této generální synody, které jsou zatím dle očekávání velmi obecné, pokusím se na celý proces podívat optikou tzv. „Dubia pěti kardinálů“, což je aktuální záležitost těsně předcházející setkání v Římě. Z uvedeného textu totiž můžeme vyčíst mnohé odpovědi a náznaky toho, co se bude dít na generální synodě samotné.
10. července 2023 kardinálové Brandmüller, Burke, Sandoval Íñiguez, Sarah a Zen Ze-kiun předložili papeži pět otázek, v nichž žádají o objasnění některých otázek týkajících se výkladu Božího zjevení, žehnání svazků osob stejného pohlaví, synodality jako konstitutivního rozměru církve, kněžského svěcení žen a pokání jako nutné podmínky svátostného rozhřešení. 25. září 2023 byl zveřejněn text s odpovědí papeže, přičemž když si text přečteme, můžeme v něm nalézt náznaky toho, jakým směrem se bude ubírat myšlenkový směr samotné generální synody ohledně mediálně zajímavých témat, zaměřil bych se především na žehnání homosexuálním svazkům a svěcení žen.
Problematika svěcení žen je zdá se i z tohoto textu poměrně jasná. Ani tato generální synoda nemůže zpochybnit slavnostní definici, kterou vyhlásil v roce 1994 sv. Jan Pavel II. ve svém apoštolském listu Ordinatio sacerdotalis, byť je naznačeno, že se nejedná o dogmatickou definici ex-cathedra a měla by být předmětem dalšího studia. Znění definice je následující: „Proto, aby byly odstraněny všechny pochybnosti o velmi důležité věci, která se týká samotné božské ústavy církve, z titulu své služby potvrzování bratří – srov. Lk 22, 32 prohlašuji, že církev nemá žádnou pravomoc udělovat kněžské svěcení ženám a že tento rozsudek mají s konečnou platností zastávat všichni věřící církve.“ Já jen dodám, že toto prohlášení spadá pod takzvaný druhý koš magisteriálních výroků, tedy jedná se o pravdu definitivní, jejíž vytrvalé popírání znamená schizma (Srov. POSPÍŠIL, Václav Ctirad. Roma locuta causa finita? Nová Ves pod Pleší: Andrej Kutarňa – Edice ASK, 2018, s. 26). To, že se svěcením žen se nepočítá, nakonec potvrdil i otec biskup Mons. Josef Nuzík v nedávném rozhovoru.
Složitější je situace u problematiky žehnání homosexuálním svazkům. Zatímco první tři body papežovy odpovědi na dubium zahrnující tuto skutečnost potvrzují výlučnost a význam manželství mezi mužem a ženou, v dalších bodech by se mohl běžný věřící poněkud ztratit, text můžete posoudit sami. Jako zásadní vnímám tuto větu: „Pastorační rozvážnost proto musí správně rozlišovat, zda jsou tu formy požehnání, o které žádá jedna nebo více osob, které nevyjadřují chybné pojetí manželství.“ Toto vyjádření implikuje, že žehnání homosexuálním svazkům není možné, ovšem je třeba jej odlišit od žehnání osobám jako takovým. Tím se ovšem pohybujeme na velmi tenkém ledě a bude úkolem i generální synody tuto problematiku posoudit a jasně definovat a formulovat. Koneckonců zde máme jasné stanovisko Kongregace pro nauku víry z roku 2021, vydané s plným souhlasem papeže Františka, které žehnání homosexuálním svazkům vylučuje. Bylo by tudíž na pováženou, že by se magisterium církve dostalo do rozporu se svojí vlastní naukou, navíc v poměrně krátkém časovém odstupu.
Závěrem bych doporučil jednotlivým médiím, aby se věnovala větší pečlivost jednotlivým vyjádřením ohledně generální biskupské synody v Římě, s přihlédnutím k tomu, že budou přicházet především velmi obecná vyjádření, která budou nutně potřebovat další precizaci ze strany magisteria. Některé nešťastné mediální výstupy totiž zbytečně rozdmýchávaly emoce ve společnosti a mohly způsobit významnou nejistotu v srdcích věřících lidí. Otázkou může být, zdali to ovšem nebyl účel.

Martin Šulc

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!