Planetární Deep State? Politika řízená ze stínu

Observatorium kardinála Van Thuana, které se systematicky zabývá hrozbami naší současnosti ve světle sociálního učení církve, představilo minulou sobotu svůj v pořadí již 15. raport. Tentokrát je věnován tématu Deep State a Great Reset. Stefano Chippalone, redaktor portálu Nuova Bussola Quotidiana, shrnuje jeho klíčová témata. Ukazuje, že kamínků mozaiky je mnoho, cíl však jediný: vytvořit „nové lidstvo”.

Planetární Deep State: politika řízená ze stínu (Un Deep State planetario: la politica governata dall’ombra, 15° Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo, ed. Cantagalli), tak je nadepsána další zpráva Observatoria nesoucího jméno známého vietnamského politického vězně a posléze kardinála Van Thuana. Představena byla v sobotu 18. listopadu v Lonigu u Vicenzy během Národního dne sociální nauky církve.

Debata o teorii Deep State začala v roce 2016 díky stejnojmenné knize

Mikea Lofgrena. “Hluboký stát“ je soubor nesmírně různorodých aktérů (od soukromých nadací přes nevládní organizace a evropské instituce až po IT a ekonomické korporace, abychom jmenovali alespoň některé), kteří ovlivňují povrchové politické jevy. Stejně pestré jsou i zájmy, které je motivují, a proto se Raport nezaměřuje na všechny, ale pouze na ty, kdo sledují jako cíl přetvoření lidstva, upřesnil Stefano Fontana, ředitel Van Thuanova Observatoria, který ve svém úvodním projevu shrnul dvě charakteristiky Deep State takto: “Je to globalistický a makroskopický politický fenomén, který chce proniknout do všech aspektů společenského a politického života“, přičemž jeho cílem – a v této věci spojeným s dalším velkým tématem Velkého resetuje utvářet “post-naturální, post-náboženské a nakonec post-křesťanské lidstvo“ pod heslem „nového humanismu”.

Giampaolo Crepaldi, emeritní biskup z Terstu a někdejší sekretář Papežské rady Iustitia et Pax a bývalý ředitel Van Thuanova  Observatoria, představil Odpovědi sociální nauky církve na moderní „arcana imperii“, přičemž zdůraznil především kontrast mezi artificiálním, umělým základem Deep State (a obecněji moderního státu), a katolickým a ještě předtím aristotelským pojetím společnosti jako přirozené skutečnosti. Moc, která již není legitimizována a vyvažována shora a zdola, nýbrž „konstruovaná“, však paradoxně končí kolísáním mezi absolutizací státu (eliminující zprostředkující orgány a přirozené společnosti) a jeho zrušením samotným Deep State, který  nastoluje fiktivní subsidiaritu, založenou na filantropických a nevládních organizacích, které ve skutečnosti již nevznikají organicky zdola, nýbrž jsou vytvářeny přímo institucemi, na které jsou pak napojeny.

Biskup Crepaldi pak zdůraznil souvislost mezi Deep State a Velkým resetem, který postupuje… za zvuku konverzí, nikoli však ke Kristu, jsou to konverze  ekologické, digitální a globalistické, všechny založené na společném, sekulárním, humanistickém a filantropickém základě, který předpokládá dekonstrukci přirozené a náboženské morálky. Odtud plyne angažovanost nejvíce ideologicky uvědomělých aktérů Deep State zejména ve velkých morálních otázkách, od potratů po gender.

Některými konkrétními aspekty Deep State a souvislostmi s Velkým resetem se pak zabýval další blok, který moderoval Don Samuele Cecotti. Ekonomický analytik Maurizio Milano ve své přednášce (Davoské fórum: globální politika řízená soukromým sektorem) shrnul téma do dvou klíčových slov: strach a kontrola, přičemž se opíral o slova Karla Schwaba, prezidenta Davoského fóra, který Covid-19 definuje jako „velkou příležitost“ k „přehodnocení, přerodu a resetu našeho světa“.

A jak se svět resetuje? Sázkou na emoce a narativy, které se vyhýbají racionální úrovni, pěstováním stavu úzkosti, který vede potlačení odporu, rezignace na soukromí a svobodu, oplátkou za bezpečí a jistotu. Po této pandemii bude následovat další, klimatická pandemie, jak prohlásil Bill Gates. Podle Davoské vize se zdánlivě nesouvisející oblasti, jako je zdraví a klima, setkávají ve stejné logice usilující změnit způsob života a myšlení, což vede od „nového humanismu“ k transhumanismu. Od tranzice k tranzici (ekologické, potravinové, digitální), kde je konečnou perspektivou, jak to předeslal Schwab, internet těla (internet of bodies), kde budou sledovány a omezovány nejen přístroje (internet of things), ale i lidé.

Znamená otevření se institucí třetímu sektoru více demokracie? – touto námitkou proti teorii Deep State se zabýval profesor Ivo Colozzi, v souvislosti s rostoucím vlivem neziskových a podobných organizací, tvořících tzv. třetí sektor, který působí v oblasti sociální péče, kultury, zdravotnictví a mezinárodní spolupráce. Přesto, vysvětlil Colozzi, tyto organizace vůbec nejsou jakýmsi protihráčem “elit”, protože jsou samy začleněny do stejných státních nebo nadstátních institucí (viz bruselské organizace, které mají za úkol ovlivňovat politiky EU), takže jejich vedoucí představitelé přicházejí a přecházejí z jedněch do druhých díky fenoménu sliding doors (posuvných  dveří), a zároveň rostoucí stratifikaci a elitizaci.

Výše zmíněné prolínání státních elit s elitami občanské společnosti nebo ekonomiky atd. a také mezi politikou a filantropií na úkor subsidiarity je tak dalším krokem v procesu “depolitizace“, díky němuž je rozhodování svěřováno skupinám, jež jsou stále méně kontrolovatelné, a umožňuje jim předávat svůj narativ reality jako jediný možný, přičemž naráží na stále menší odpor občanské společnosti.

Paolo Bellavite, nezávislý lékař, poté nabídl přehled stínově řízených zdravotnických politik (před a po Covidu) a citoval příklady sliding doors v oblasti zdravotnictví, včetně odmítnutí Vědeckotechnického výboru naslouchat různým hlasům ohledně pandemie. Bellavite také poukázal na  souvislost mezi povinným očkováním a Green Passem, a to způsobem, který vedl nakonec k podřízení očkování druhému jmenovanému (jak během svého vystoupení v Senátu uvedl rovněž filozof Giorgio Agamben), coby první velký pokus o digitální kontrolu. Další kamínek mozaiky, tvořící vizi Davoského fóra.

Přejděme k WHO, která, jak upozorňuje Bellavite, je v posledních 15-20 letech stále méně financována státy a stále více „známými“ soukromými osobami a farmaceutickými společnostmi. A volbu generálního ředitele Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse byla aktivně podporována etiopskou gynekoložkou, později jmenovanou jeho osobním asistentkou, Senait Fisseha, zakladatelkou Centra pro mezinárodní vzdělávání v oblasti reprodukčního zdraví. Co že to je? Centrum, které školí studenty z rozvojových zemí ohledně potratové praxe. A kruh se uzavírá.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!