Kontrola na KTF: fakulta obstála

Ve středu 24. ledna proběhla schůze senátu Katolické teologické fakulty UK, na niž se dostavili také zástupci rektorátu, aby přítomné seznámili s výsledky vnitřní kontroly fakulty. Její body, jak řekl prorektor prof. Jan Kuklík, vyplynuly z různých upozornění, jež dostala rektorka. Ta o závěrech šetření ještě napíše proděkanovi oficiální dopis.

Kuklíkovo konstatování, že situace je vážná, bylo vzápětí jím samým poněkud korigováno, když výsledky kontroly označil za názor vedení univerzity, s nímž může fakulta naložit podle svého. Kancléřka UK Mgr. Petra Štanclová pak začala se samotným představováním toho, co audit, zaměřený na dobu od ledna 2021 do září 2023, zjistil.

Gros sdělení, a sice že KTF prošla šetřením v podstatě úspěšně, bylo v promítané prezentaci překryto výčtem rozličných formálních nedostatků, které sice prakticky škole nezpůsobily žádnou škodu, zato posloužily zástupcům rektorátu jako důvod pro četná varování před potenciálním nebezpečím. Štanclová zmínila závěrečné zprávy chybějící na internetových stránkách, rozpor mezi počtem členů komise a počtem odevzdaných hlasů u rigorózních zkoušek, neobvyklý způsob vykazování vědecké činnosti apod.

Jako závažné pochybení byl prezentován počet studentů přijatých loni do oboru Filozofie a etika, protože přesahoval počet avizovaný fakultou. Vysokou důležitost rektorát přiřkl též organizační změně s následkem výpovědi, jejíž dokumentace je údajně málo přesná. Vedení fakulty bylo dále vytýkáno, že na ní vyučují pedagogové s pracovními smlouvami z jiných fakult UK a že jistou smlouvu o právním zastoupení prý KTF uzavřela nestandardně.

Jak se schůze po vystoupení zástupců rektorátu ubírala kupředu, celkový obraz situace na teologické fakultě dostal jiné kontury. Nejprve reagoval proděkan doc. Jakub Jinek a poukázal na těžiště kritiky ze strany rektorátu: jsou jím pochybnosti. Místo toho, aby po třech měsících šetření rektorát prostě konstatoval, zda chod fakulty odpovídal, či neodpovídal předpisům, rektorátní delegace se věnovala kroužení okolo vágních pochybností. Jinek také připomněl rozporuplné konání rektorky, která o výsledcích auditu dříve zpravila novináře než fakultní vedení, které je dostalo až po vyžádání.

Proděkan se zastavil u jednotlivých bodů kontroly a vysvětlil například, že ač na obor Filozofie a etika přijali více uchazečů, než očekávali, činili tak v souladu s rektorátem a studium nebylo kráceno na kvalitě. Vyložil rovněž, že aby měl pedagog smlouvu na jiné fakultě, než kde učí, je normální stav i na jiných fakultách UK.

Na příkladu vykazování tvůrčí činnosti KTF se projevil širší nešvar výtek z rektorátu: i když je daná věc ve shodě s předpisy, je pranýřována prostě proto, že nemá formu takzvaně běžnou či standardní. Interpretaci univerzitních pravidel aplikovanou při kontrole KTF, popsal Jinek jako velice extenzivní a celkově vnitřní kontrolu zhodnotil tak, že při vší své důkladnosti nezjistila žádná zásadní pochybení.

Kuklík se vzápětí vrátil k otázce vhodnosti zveřejnění závěrů auditu a hájil postup rektorky: Nemám pocit, že jsme jednali nekorektně. Navázal na něj Mgr. Jan Bárta, vedoucí Právního odboru rektorátu, a trval na jejich výkladu předpisů, i kdyby měl být v praxi těžko uskutečnitelný.

Slovo si potom vzal JUDr. Jakub Kříž, který byl prošetřován v rámci zkoumání smluv o právním zastoupení fakulty: v ničem neporušil zákon, což šetření potvrdilo – zmíněný fakt však rektorátu nezabránil, aby Kříže dehonestoval skrze řadu spekulací. Kříž totiž vypracoval pro KTF jistý právní posudek, a jelikož je zaměstnancem fakulty, byl nařčen z podjatosti. Vůči tomu se však ohradil poukazem na právnickou fakultu, jejíž zaměstnanci poskytují univerzitě právní služby, aniž by kvůli tomu byli očerňováni. Bylo mu také zazlíváno, že danou právní radu poskytl zdarma – na to namítl: právník smí pracovat i tzv. pro bono. Stejně vyvrátil i ostatní spekulace a nakonec objasnil, že fakultě poskytl poradenství, nikoli právní zastoupení, jak je mu podsouváno.

V diskuzi zazněl i komentář dvou studentů k náporu nebývalého množství uchazečů přijatých ke studiu v roce 2023: Situace byla dobře vyřešena i vykomunikována. Senátor doc. David Svoboda zástupcům rektorátu dokonce navrhl, aby bod týkající se velkého počtu nových studentů úplně stáhli.

Co říci k vylíčenému zasedání celkově? Snaha rektorátu přičíst vedení fakulty vinu na nějakém závažném pochybení byla evidentní, ale marná. KTF v této zkoušce obstála a étos s tím spojený našel v rozpravě svůj výraz.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!