Co lze vtěsnat do pojmu extremismus

Vláda Spojeného království se rozhodla novým způsobem definovat extremismus, jak oznámila 14. března. Kromě jiného je v nové definici řeč o netoleranci („intolerance“) a popírání základních práv a svobod („… to negate or destroy the fundamental rights and freedoms…“).

Právě to jsou problematické body, protože není blíže specifikováno, vůči čemu nesmí občan projevovat netoleranci a co je považováno za základní práva. Vzhledem k tomu, že nesouhlasné stanovisko vůči umělým potratům se ve Spojeném království ocitlo na seznamu ideologií posouzených coby potenciální známky extremismu, hrozí, že křesťané, kteří ve shodě s církevní naukou uznávají početí za okamžik vzniku osoby, budou pokládáni za extremisty.

I jiné prvky křesťanské morálky by mohly být prizmatem nové definice nahlíženy jako extremismus, a tedy nelegitimní postoj: jestliže je v Anglii umožněno stejnopohlavní „manželství“, křesťanský obsah manželství by vláda mohla hodnotit jako narušování lidských práv; stejně tak křesťané uznávající řád stvoření a oponující genderovým názorům se nacházejí v situaci, kdy se zdá být snadné označit je – v posledku kvůli jejich vyznání – termínem extremista, neboť britské právo dovoluje ztotožnit se s vybraným pohlavím.

Neblahými signály jsou případy, kdy byli někteří britští občané nahlášeni vládnímu protiteroristickému programu z důvodu vyjádření postojů vycházejících z jejich křesťanské víry: příkladem je školní kaplan Bernard Randall, který v průběhu kázání řekl žákům, že mají svobodu nesouhlasit s ideologií tzv. LGBT.

Ačkoli víra křesťanů od svého počátku až do dnešních dnů probouzela ve společnosti vědomí lidské důstojnosti, v politice Spojeného království vznikají podmínky pro její nespravedlivé vytěsnění do sféry škodlivých okrajových postojů, které člověku brání v naplněném životě.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!