Teolog Boží slovo nepitvá. Inaugurace děkana KTF

V pátek 3. května v kostele Všech svatých na Pražském hradě úřad děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy přijal doc. Jaroslav Brož, kněz a biblista. Odpolední bohoslužbu na svátek apoštolů Filipa a Jakuba, po níž následoval akt inaugurace, celebroval arcibiskup pražský Jan Graubner.

Kromě něj se také zúčastnili třeba biskup litoměřický Stanislav Přibyl, biskup českobudějovický Vlastimil Kročil, apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, kanovníci metropolitní kapituly a zástupci teologických fakult v Olomouci a Českých Budějovicích. „Všude na zemi pronikl jejich hlas,“ zněla při zpěvu žalmu odpověď, která příhodně předznamenala úvahy o poslání teologické fakulty, které našly výraz v kázání arcibiskupa Jana.

Když mše svatá dospěla k závěru, rektorka UK pověsila otci Brožovi na krk zlatý řetěz s odznakem, insignii děkana KTF. Posléze se přítomní odebrali k pohoštění v Arcibiskupském paláci.

Z myšlenek vyslechnutých během promluvy otce arcibiskupa vybíráme: „[Teologická fakulta] je soustředěna především na studium Bible. K správnému pochopení Bible je však zásadní postoj teologa, který se nestaví nad Boží slovo, které pitvá jako patolog mrtvé tělo, ale stojí pod Božím slovem, které mu odhaluje Božská tajemství.“ „Pokud k studentům mluvíme o Bohu, ale neumožníme jim setkat se s Bohem, tak jsme své poslání nenaplnili,“ řekl o prostředí, které mají pedagogové na fakultě vytvářet a mluvil dále o zásadách, které dnešním teologickým fakultám připomíná Svatý otec František: „Bl. Antonio Rosmini už v 19. století vybízel k rozhodné reformě v oblasti křesťanské výchovy s pevným nastolením čtyř pilířů, o něž se výchova bezpečně opírala v prvních staletích křesťanské éry: jednota vědy, podíl na svatosti, sdílení života a vzájemnost lásky.“ „Uvedením nového děkana teologické fakulty začínáme psát novou kapitolu. Novému děkanovi i celé akademické obci této fakulty přeji a při této bohoslužbě vyprošuji všechny potřebné dary k dobré a úspěšné spolupráci na naplňování velkého úkolu, který je před námi,“ uzavíral Jan Graubner homilii.

Na papežovy pobídky směrem k univerzitám navázal i docent Jaroslav Brož v rámci řeči, již proslovil poté, co byl obtěžkán děkanskou insignií: „Naše akademické společenství má být, jak to často zdůrazňuje současný římský biskup František, místem rozlišování, rozpoznávání – které je vpravdě duchovní činností –, aby se zvolily správné cesty, aby se neplýtvalo energií, časem a osobami na to, co v minulosti bylo vyzkoušeno jako cesta slepá.“

Několik vět věnoval kněžskému semináři a roli, již plní vůči fakultě: „Ve vztazích naší fakulty má zvláštní místo spolupráce s arcibiskupským seminářem. Je to propojení, které je mi velice drahé. […] Mladí muži, kteří se v semináři připravují na poslání kněžské služby, nutně svou povahou přinášejí fakultě známku té zdravé identity, kterou by fakulta měla mít, a od ní se pak má odvozovat veškerá další činnost oborů teologických, ale myslím, že i těch ostatních.“ Stranou Brož nenechal ani svého předchůdce ve funkci děkana prof. Vojtěcha Novotného: „Chtěl bych na tomto místě přímo jemu vyslovit vřelé poděkování za velikou práci, kterou vykonal pro fakultu nejenom v těch uplynulých rocích děkanské funkce, ale i v letech předtím: jednak na poli vedení fakulty, jednak na poli české teologie i pedagogické práce.“ K poděkování se připojil otec arcibiskup a zahrnul do něj také proděkana doc. Jakuba Jinka, který děkana zastupoval v mezidobí od uprázdnění této funkce.

„Posilme se v akademické ukázněnosti, řekl bych až askezi,“ pronesl nový děkan ke konci projevu, čímž se dotkl myšlenky rozvinuté v úvodu, kde poukázal na svatého Prokopa, jehož ostatky byly v 16. století do kostela Všech svatých přeneseny: „Lze říct, že tento muž – poustevník a opat na úsvitu českého křesťanství – je pro nás i dnes učitelem toho, jak přistupovat odvážně a s nadějí k životním výzvám s úctou k Božímu slovu, soustředěné práci a vytváření dělného společenství. To malé mnišské společenství kolem opata Prokopa bylo jakousi akademickou pospolitostí uprostřed denního života.“

Galerie

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!