Dignitas infinita – dokument s důrazem na kontinuitu

Dikasterium pro nauku víry vydalo dne 2. dubna 2024 nový dokument zabývající se lidskou důstojností s názvem Dignitas infinita. Byl tak završen pětiletý proces zrání tohoto dokumentu, který si vytýčil za úkol znovu připomenout a zdůraznit základní principy a předpoklady lidské důstojnosti z pohledu křesťanské antropologie. Dokument Dignitas infinita má ambici navazovat nejen na tzv. sociální encykliky Rerum novarum (Lev XIII.), Quadragesimo anno (Pius XI.) nebo Pacem in terris (Jan XXIII.), ale především na texty vydané na obranu života a jeho důstojnosti vydané papežem Janem Pavlem II. (ke kterému se odkazuje samotný název dokumentu) a Benediktem XVI.: Evangelium vitae, Donum vitae, Dignitas personae a učení II. Vatikánského koncilu.

Stručné shrnutí dokumentu

Dokument pracuje přednostně s pojmem ontologická důstojnost, kterou odlišuje od důstojnosti morální, sociální a existenciální. Tato ontologická důstojnost se vztahuje ke každé osobě bez rozdílu, neboť je dána již samotným faktem, že každá existující osoba je Bohem stvořena, chtěna a milována. Tato důstojnost je nesmazatelná a nepodléhá žádné změně, což je v dokumentu zdůrazněno ontologickou argumentací s odkazem na to, co vlastně ontologický pojem osoby znamená. Důstojnost v tomto smyslu je zakotvena v samotné podstatě lidské osoby bez ohledu na okolnosti, to znamená, že každá osoba se těší této důstojnosti již na metafyzické úrovni samotného bytí.

Po počátečním ujasnění pojmů pomocí základního ontologického aparátu, který by měl předcházet nejen křesťanské, ale každé vážně myšlené antropologii pokračuje dokument ve své první kapitole postupnou argumentací od Písma po vývoj v teologickém myšlení až do II. Vatikánského koncilu a současnost, kde se jako zajímavé jeví především poznání toho, že důstojnost lidem nepřiznávají jiní lidé na základě nějakých darů nebo vlastností, což je logickým důsledkem nezcizitelného charakteru této důstojnosti, která je dána Bohem a tedy nemůže být odňata, odvolána nebo i jen udělována podmínečně.

Ve druhé kapitole dokument konstatuje, že církev je garantem lidské důstojnosti na základě třech skutečností vyplývajících z dějin spásy. Těmi jsou důstojnost jako nesmazatelný Boží obraz, Kristovo evangelní pozvednutí lidské důstojnosti a lidské povolání k plnosti důstojnosti, přičemž zajímavá je zmínka o tom, že člověk pochopitelně disponuje i možností svoji důstojnost zastřít místo toho aby ji svobodně a plně vyjádřil (čl. 22)

Třetí kapitola pojednává nejprve o ontologické důstojnosti jako o základu lidských práv a povinností. V této části textu je polemizováno s některými novověkými snahami o redefinici lidské důstojnosti a potvrzeno trvání církve na tom, že tato důstojnost je dána nezávisle na okolnostech s opětovným odkazem na ontologické argumenty. Následně je pak pojednáno o vztahu mezi důstojností a lidskou svobodou.

Čtvrtá kapitola, která byla přidána na přání papeže Františka, obšírným způsobem pojednává o konkrétních příkladech porušování lidské důstojnosti v současnosti. Mezi tyto řadí následující: chudoba, válka, utrpení migrantů, obchod s lidmi, sexuální zneužívání, násilí na ženách, potraty, náhradní mateřství, eutanazie a asistovaná sebevražda, znevýhodnění postižených osob, gender a transgender, digitální násilí. Každý z těchto příkladů je důsledným způsobem označen a rozebrán s odkazem na učení církve. Ke své škodě dokument poněkud přechází mnohé další aspekty, především ohledně lidské sexuality, které jsou příkladem pochybného přístupu k lidské důstojnosti v současnosti, jako jsou například homosexuální vztahy, otročení pornografii aj.

 

Závěr

Dokument Dignitas infinita v mnohých ohledech skutečně navazuje na význačné magisteriální texty a výroky z minulosti, které zazněly na obranu života a lidské důstojnosti a uvádí je do kontextu. Dá se konstatovat, že učení církve v tomto smyslu pomyslně vrací opět do hry, což současná doba nutně vyžaduje a potřebuje. Hlas magisteria církve musí v těchto ohledech zaznívat ve společnosti právě tímto způsobem. Lze snad jen litovat nevyužité šance na obsáhlejší uchopení opravdu všech největších příkladů útoků na lidskou důstojnost v současnosti ve čtvrté kapitole.

 

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!