Připravil nás ke stolu. Zelený čtvrtek v katedrále svatého Václava

Ze mše na památku poslední večeře Páně, jak byla za účasti arcibiskupa Josefa slavena v katedrále sv. Václava v Olomouci, přinášíme několik obrázků a vybrané podněty z kázání, proneseného biskupem Antonínem Baslerem.

Na začátku připomněl, že večeří s učedníky nastává Ježíšovi hodina, k níž od počátku směřoval. Tento klíčový okamžik lze vyjádřit pojmy přechod a láska do krajnosti: úplné sebedarování způsobuje jakési přetavení Kristova bytí. Akt sebedarování osvětlil kazatel slovy: „Když Ježíš mluví o svém vyjití od Otce a o návratu k němu, pak ukazuje, že vyjití je činem lásky, která svou pravou podstatu prokazuje právě v sestupování z lásky k tvoru.“ Řečeným sestoupením si Ježíš přisvojuje odcizené lidské plémě, takže evangelista napsal, že Ježíš „miloval své“.

Gestem mytí nohou Spasitel znázornil své dílo: „Odkládá svůj božský lesk, takříkajíc před námi kleká, umývá a utírá nám špinavé nohy, aby nás připravil ke stolu, k Boží svatební hostině.“ Kristus nás tedy umýváním dělá schopnými Boha, jelikož kdo chce mít s Bohem společenství, musí být čistého srdce. Kde se bere čisté srdce, vyložil biskup pomocí Ježíšovy velekněžské modlitby, kde stojí: „Posvěť je pravdou.“ A z toho plyne: „Pravda je koupelí, která člověka uschopňuje pro Boha.“ Je to přitom pravda konkrétní, protože zosobněná v Božím Synu.

Otec Basler pokračoval: „Čistota je dar,“ přičemž „podle toho, jak jednáme, můžeme usoudit, nakolik v nás žije Ježíš“ neboli nakolik jsme čistí. Když se promluva přiblížila k závěru, kazatel ještě poukázal na skutečnost, že prvky mše svaté v sobě kondenzují velikonoční události, a že proto slavením Velikonoc dozráváme k hlubšímu „pochopení nesmírné velikosti a nesmírné ceny každé mše svaté“. Zelený čtvrtek zhuštěně prožíváme při úkonu kajícnosti, chvalozpěv Sanctus odkazuje na Květnou neděli a v proměňování máme památku na Velký pátek i Neděli zmrtvýchvstání.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!