První Velikonoce biskupa Stanislava Přibyla

Na vrchu Kalvárie nad Ostrým u Úštěka stojí tři kaple

Poprvé v biskupské službě prožil svátky Kristova zmrtvýchvstání čerstvý pastýř litoměřické diecéze. „Zvlášť jsem se těšil na Missu chrismatis, kdy jsem se setkal s kněžími litoměřické diecéze ve větším klidu, než tomu bylo při mém biskupském svěcení,“ popsal své pocity v průběhu Svatého týdne. Při zmíněné mši na Zelený čtvrtek, kdy jsou svěceny oleje a kněží obnovují své sliby, řekl v kázání: „Být pastýřem znamená vést. Neznamená to hnát stádo před sebou nebo jít před ním s přesvědčením, že nás ovce samozřejmě budou následovat. Musíme totiž mít nějakou kvalitu, aby lidé měli důvod za námi jít. Tedy – musíme tak reprezentovat Krista, aby lidé šli za námi kvůli Kristu. Není to nic nového ani nabubřelého.“ Obřady velikonočního tridua sloužil biskup Stanislav v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích, ale velkopáteční křížovou cestu se s věřícími pomodlil v Ostrém u Úštěka, kde ční vrch s příhodným jménem Kalvárie, na němž stojí tři kaple: Božího hrobu, Nalezení svatého kříže a Povýšení svatého kříže. V homilii na vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně mimo jiné uvedl: „Naším svědectvím tedy má být radostný život navzdory rozličným životním situacím a pevná víra, že ten, který vstal z mrtvých, je s námi.“

První týdny v úřadu byl biskup Stanislav zcela zaneprázdněn a ani nyní není povinností málo, jak přibližuje: „Denním chlebem je množství nejrůznějších setkávání, ať z administrativních nebo pastoračních důvodů. Odpovídám teď stále na veliké množství korespondence a dostávám množství pozvání na nejrůznější akce pastoračního i společenského charakteru.“ Mezi kroky, jež učinil v rámci prvního měsíce své nové služby, patří uvedení P. Františka Masaříka do funkce administrátora v Liberci a návštěva centra v bývalém klášteře v Hejnicích. Své úlohy se už ujal generální vikář P. Radek Jurnečka, který bude nadto spravovat tři farnosti včetně arciděkanství v Horní Polici, což je poutní místo a Přibylovo bývalé působiště.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!